SLUŽBY PRO ŠKOLY

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů


Jednorázový startovací balíček

 • analýza stávajícího stavu
 • vytěžení informací,
 • nastavení do souladu s GDPR:
   • dokumentace,
   • smluvních dokumentů,
   • procesů,
   • nástrojů a prostředí.

Výkon činnosti pověřence

 • zastupování klienta,
 • podpora při řešení porušení zabezpečení osobních údajů,
 • jednání s ÚOOÚ a se subjekty údajů,
 • vzdálená podpora výkonu činnosti ad hoc (nahodilých požadavků) v rámci 4hod/měsíc.

Podpora interního pověřence (tzv. stínový pověřenec)

 • vzdálená podpora výkonu činnosti v rámci 4hod/měsíc.

Poskytování vzorů dokumentů (v souladu s leg.)


a. Pracovně právní dokumenty

I. Pracovní smlouva
II. Povinnost mlčenlivosti
III. DPČ a DPP
IV. Informování o právech a povinnostech podle § 37 zákoníku práce
V. Oznámení týdenního rozvrhu pracovní doby včetně rozvržení přímé pedagogické činnosti
VI. Kvalifikační dohoda
VII. Evidence pracovní doby
VIII. Ukončení DPP a DPČ
IX. Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
X. Výpověď
XI. Okamžité zrušení pracovního poměru

b. Smlouvy

I. Darovací smlouva
II. Nájemní smlouva
III. Smlouva o dílo

c. Směrnice

I. Aktuální účtový rozvrh včetně číselníků dokladů a používaných symbolů, analytik
II. Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence
III. Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob
IV. Směrnice pro inventarizaci majetku, závazků
V. Harmonogram úč. závěrek v průběhu úč. období, roční úč. uzávěrky a závěrky
VI. Směrnice pro časové rozlišování nákladů a výnosů, výdajů a příjmů, vč. dohadných položek
VII. Směrnice k rozúčtování nákladů dle §
VIII. Směrnice pro účtování kurzových rozdílů a zahraničních cest
IX. Směrnice pro odpis pohledávek
X. Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
XI. Směrnice upravující evidenci spotřeby pohonných hmot
XII. Dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty
XIII. Směrnice k vedení spisové služby, spisový a skartační řád, datová schránka
XIV. Směrnice k DPH a jejímu průkaznému vykazování
XV. Směrnice k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – BOZP
XVI. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků – OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
        1. Příloha – Žádanka o výdeji ze skladu
XVII. Směrnice upravující oběh účetních dokladů
       1. Příloha – oběh účetních dokladů
XVIII. Organizační řád
XIX. Pracovní řád
      1. Příloha – Organizační struktura
      2. Příloha – Rozvržení pracovní doby
      3. Příloha – Alkohol a jiné návykové látky
      4. Příloha – Plán dovolených 2019
XX. Směrnice k finanční kontrole
XXI. Směrnice k používání FKSP
     1. Příloha – Zásady tvorby a čerpání FKSP
XXII. Vnitřní platový předpis
XXIII. Směrnice k fondovému hospodaření
XXIV. Směrnice k doplňkové činnosti
XXV. Směrnice k rozpočtovému hospodaření
XXVI. Kolektivní smlouva
XXVII. Směrnice k závodnímu stravování
XXVIII. Směrnice k zadávání veřejných zakázek
         1. Příloha – ZLKR
XXIX. Směrnice k vedení pokladny
XXX. Směrnice k provozu motorových vozidel
XXXI. Směrnice k tvorbě vnitřních předpisů účetní jednotky
XXXII. Směrnice určující závazný postup účetní jednotky pro komunikaci s CSÚIS – k aplikaci Technické vyhlášky č. 383-09 Sb
XXXIII. Směrnice k ochraně osobních údajů – GDPR
XXXIV. Směrnice k obsluze mzdové agendy
XXXV. Směrnice k požární ochraně
           1. Příloha – Pokyny pro činnost prevent. požár. hlídek
XXXVI. Směrnice k aplikaci správního řádu, kontrolní řád
XXXVII. Směrnice k penzijnímu připojištění, doplňkovému penzijnímu spoření, penzijnímu a životnímu pojištění
XXXVIII. Směrnice k poskytování zaměstnaneckých výhod – benefitů
XXXIX. Směrnice k daním – daňovým povinnostem účetní jednotky
XL. Směrnice k používání elektronické pošty – mailu, internetu, kamerový systém a další prostředky kontroly zaměstnanců
XLI. Směrnice k dodržování léčebného režimu zaměstnanců
XLII. Směrnice k čerpání a účtování dotací
XLIII. Směrnice upravující povinnost zaměstnanců zachovávat mlčenlivost
XLIV. Směrnice ke schvalování účetních závěrek dle Vyhlášky č. 220-13 Sb
XLV. Směrnice pro řešení stížností

d. Přílohy

I. Organizační schéma školy
II. Financování pracovníků školy poměrem z hlavní činnosti, doplňkové činnosti a vlastních zdrojů hospodaření
III. Zařazování pracovníků do platových tříd
IV. Dohody mimo pracovní poměr – sazby za jednotlivé činnosti
V. Provozní a sanitační řády školní pekárny a cukrářských dílen
VI. Provozní řád – pravidla pro manipulaci s varnou konvicí, kávovarem a jinými elektrickými spotřebiči v učebnách školy
VII. Provozní řád a vnitřní řád Domova mládeže
VIII. Provozní řád knihovny
IX. Provozní řád sportoviště
X. Provozní řád školy
XI. Provozní řád školní dílny
XII. Provozní řády – externího pracoviště, evakuační řád externího pracoviště, smluvní pracoviště OV, jízdárenský řád, požární řád – sklady
XIII. Provozní řády tělocvičny, posilovny
XIV. Provozní řády ubytovacích zařízení
XV. Provozní řád zámečnické dílny
XVI. Provozní řád cvičné kuchyňky
XVII. Provozní řád počítačové učebny
XVIII. Provozní řády restaurace a cvičné kuchyňky
XIX. Vnitřní ceny a kalkulace

 

Poskytování AD HOC služeb


e. Legislativní právní pomoc při řešení problematik:

 • přizpůsobování šablon podmínkám konkrétní školy,
 • v oblasti podpory pověřence pro ochranu osobních údajů,
 • v pracovně právní oblasti (chystá se novela zákona o pedagogických pracovnících), revize dokumentů,
 • při správním řízení, včetně přípravy vzorů (např. rozhodnutí o přijetí),
 • při uzavírání smluv,
 • v oblasti uveřejňování v registru smluv,
 • při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • při jednání se správními úřady, popř. soudy,
 • v oblasti odpovědnosti za škodu,
 • při komunikaci se zákonnými zástupci a OSPOD,
 • při činnosti školní družiny, jídelny,
 • organizační schéma školy,
 • financování pracovníků školy poměrem z hl. činnosti, doplňkové činnosti a vl. zdrojů hospodaření,
 • zařazování pracovníků do platových tříd,
 • dohody mimo pracovní poměr – sazby za jednotlivé činnosti.

f. Poradenská pomoc při řešení problematik:

 • pomoc při zajišťování či administraci dotací
   • z EU,
   • z ČR.
 • rekonstrukce,
 • projekty.

CENÍK

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

 • Jednorázový startovací balíček – jednorázově 5000,- Kč,
 • Výkon činnosti pověřence – 2 500,- Kč,
 • Podpora interního pověřence (tzv. stínový pověřenec) – 1 500,- Kč.

Poskytování vzorů dokumentů – 3 000,- Kč.

Poskytování AD HOC služeb – 3.000,- Kč / 4hod za měsíc.